Terug naar het overzicht
Essentiële oliën
 © Farfalla
 © Farfalla
Rozemarijn kamfer bio (Rosmarin kampfer) Farfalla
Het chemotype van rozemarijn kamfer komt uit Spanje. De essentiële olie heeft een kamferachtige, nogal medicinale geur en is stimulerend en geeft energie. Vooral voor sport- en spiertoepassingen. Gebruik een lage dosering c.q. voorzichtig gebruiken vanwege het hoge gehalte aan monoterpeenketonen.
Contra-indicaties: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, bij epilepsie of bij kinderen.
Botanische naam: Rosmarinus officinalis
Categorie ess. olië
Ondersteunt de concentratie- Verbetert de stemming- Verfrissend
Noot
HoofdnootHoofdnoot
Geurprofiel
Fris- Helder- Kamfergeur / Kamferachtig- Activerend
Kwaliteit
Biologisch- Dierproefvrij- Vegan- ECOCERT
Methode
Destillatie
Plantendeel
Kruid
Herkomst
Spanje
Verkrijgbaar als
Enkelvoudige olie

Artikelnummer(s):
  • xxrosmkb (5 ml)
€ 9,30
* Maximaal te bestellen aantal: 99

Gevarenklasse: Producten kunnen essentiële oliën bevatten. Essentiële oliën kunnen gevaren-, milieutekens en/of gevarencodes bevatten. Dit heeft niets met de kwaliteit van de olie te maken, maar zijn wettelijk verplicht omdat bepaalde oliën bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn.
Lees meer
OntvlambaarOntvlambaar
Irriterend, sensibiliserend, schadelijkIrriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheids-gevaarlijkLange termijn gezondheids-gevaarlijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieuGevaarlijk voor het aquatisch milieu

Belangrijk!

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan organen beschadigen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): huid afspoelen met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat alfa-pineen, limoneen, beta-pineen, geraniol, linalool