Privacy policy

Privacy Policy Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Bloesem Remedies Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bloesem Remedies Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bloesem Remedies Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden teneinde bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Communicatie over de bestelling(en).
 • Het uitvoering geven aan een bestelling en het leveren ervan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De bestelling.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Bloesem Remedies Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Bedrijfsnaam, indien van toepassing.
 • Factuuradres
 • (Zakelijk) telefoonnummer.
 • (Zakelijk) e-mail adres.
 • Afleveradres, indien afwijkend van het factuuradres.
 • Bankrekeningnummer, indien u wenst de betaling te voldoen via een automatische incasso opdracht.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw Bloesem Remedies Nederland account, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen, en zodat u altijd uw orderhistorie en oude facturen kunt bekijken c.q. downloaden. Wanneer u langer dan 5 jaar geen gebruik maakt van uw account, wordt het account, inclusief uw orderhistorie, verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn daarna alleen nog in onze financiële administratie aanwezig gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. Uiteraard kunt u er zelf te allen tijde voor kiezen om uw account door ons te laten verwijderen, zie ook de rechten omtrent uw gegevens verderop in deze Privacy Policy.

Indien u geen account wenst bij Bloesem Remedies Nederland, kunt u bestellen als gast. Uw gegevens worden dan na het verwerken van de bestelling niet bewaard, met uitzondering van de factuur die wij opnemen in onze financiële administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn. Indien u als gast bestelt, kunt u naderhand geen oude bestellingen of facturen meer bekijken. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Bloesem Remedies Nederland de volgende gegevens van u:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • E-mail adres.

Uw persoonsgegevens worden door Bloesem Remedies Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking tot het moment waarop u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van een prospect en/of geïnteresseerde worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Informatieverstrekking.

Het betreft hier gegevens van personen die zich uit eigen beweging bij ons melden om geïnformeerd te worden en/of die de nieuwsbrief wensen te ontvangen. Deze contacten komen onder andere voort uit beurzen waaraan wij deelnemen, open dagen, workshops en/of opleidingen die wij organiseren, media uitingen of een bezoek aan onze winkel De 3Vrouwen.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Mondelinge of schriftelijke toestemming.
 • Afgifte visitekaartje.
 • Ingevuld contactformulier.
 • Verzoek om contact via sociale media.
 • Vraagstelling via e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Bloesem Remedies Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.

Uw persoonsgegevens worden door Bloesem Remedies Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden teneinde planning van workshop/opleiding.
 • Communicatie over de workshop/opleiding en lesdagen.
 • Beoordelen van en communicatie over huiswerk, opdrachten en scriptie (ten behoeve van het certificaat), en feedback naar de cursist.
 • Communicatie naar aanleiding van vragen van de cursist.
 • Bereiden van een aangepaste maaltijd (i.v.m. mogelijke allergieën) tijdens cursusdagen.
 • Het uitvoering geven aan een bestelling en het leveren ervan.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Inschrijfformulier opleidingen/cursussen.
 • Huiswerk, opdrachten, toetsen, scriptie en certificaat, zoals vereist bij onze erkende opleidingen.
 • De bestelling.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Bloesem Remedies Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Afleveradres, indien afwijkend van het factuuradres, voor het leveren van een bestelling.
 • Bankrekeningnummer, indien u wenst de betaling te voldoen via een automatische incasso opdracht.
 • Gegevens over gezondheid. Deze kunnen aangeleverd worden in het kader van (communicatie over) huiswerk, toetsen, opdrachten of scriptie zoals ze vereist worden in de erkende opleidingen. Ook kunnen ze ter sprake komen in vragen van cursisten en - indien van toepassing - in geval van allergieën waarmee wij rekening mee moeten houden bij het bereiden van de maaltijd tijdens cursusdagen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de cursusadministratie van Bloesem Remedies Nederland. Ze worden opgeslagen gedurende de looptijd van de opleiding. Daarna worden uw digitale persoonsgegevens als cursist geminimaliseerd, hetgeen betekent dat eventuele bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over uw gezondheid) verwijderd worden, en worden ze uitsluitend nog gebruikt voor onze statistieken.
Uw persoonsgegevens in de financiële administratie (exclusief de bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid) zijn na de looptijd van de opleiding nog aanwezig gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist.
Zodra u een bestelling plaatst via de webwinkel, valt u onder de categorie “klanten”. Hoe wij omgaan met het opslaan van uw persoonsgegevens als klant, kunt u eerder in deze Privacy Policy lezen.
Al het materiaal zoals huiswerk, toetsen en scriptie, dat gedurende de opleiding conform de opleidingseisen door u is aangeleverd, en een kopie van uitgereikte certificaten worden schriftelijk bewaard bij Bloesem Remedies Nederland aangezien dit vereist wordt voor ons als aanbieder van erkende opleidingen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Onder cliënten wordt verstaan personen die een consult afnemen bij een therapeut van Bloesem Remedies Nederland/De3Vrouwen.
Winkel De3Vrouwen is onderdeel van Bloesem Remedies Nederland. Daarom is Bloesem Remedies Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van cliënten worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Contact opnemen met u inzake afspraakplanning en informatie over diensten en producten.
 • Het verwerken van gegevens die nodig zijn om een advies te geven ten aanzien van uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we vooraf om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
 • Het beantwoorden van uw vragen naar aanleiding van een voorgesteld advies.
 • Het verwerken van uw bestelling en betaling.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Toestemming door middel van het ingevulde toestemmingsformulier.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het opstellen van een advies ten aanzien van het behandelplan.
 • De bestelling.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Bloesem Remedies Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Gegevens over gezondheid.
 • Huisarts.
 • Afleveradres, indien afwijkend van het factuuradres, voor het leveren van een bestelling.
 • Bankrekeningnummer, indien u wenst de betaling te voldoen via een automatische incasso opdracht.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de cliënten administratie van Bloesem Remedies Nederland die uitsluitend schriftelijk plaatsvindt. Er worden hiermee dus geen bijzondere persoonsgegevens digitaal vastgelegd. Het gegeven van uw huisarts wordt uitsluitend vastgelegd voor het geval uw huisarts ons raadpleegt over ons advies aan u of indien wij op uw uitdrukkelijke wens en met uw toestemming informatie aan uw huisarts dienen door te geven. Wij geven nooit zonder uw toestemming gegevens aan andere hulpverleners of instanties.
In de digitale administratie van Bloesem Remedies Nederland worden uitsluitend de persoonsgegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw bestelling en betaling, en valt u onder de categorie “klanten”. Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie omtrent geboortedatum en gezondheid worden dus niet digitaal vastgelegd. Hoe wij omgaan met het opslaan van uw persoonsgegevens als klant, kunt u eerder in deze Privacy Policy lezen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Bloesem Remedies Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mail adres.
 • Geboortedatum.
 • Burgerlijke staat.
 • Kopie ID.
 • BSN nummer.
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Bloesem Remedies Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men een contract heeft. Daarna blijven de geminimaliseerde persoonsgegevens (de persoonsgegevens exclusief de bijzondere gegevens) digitaal opgeslagen in de financiële administratie gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. De schriftelijke informatie blijft in eigendom van Bloesem Remedies Nederland.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verschaft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en webwinkel.
 • Het leveren van uw bestelling.
 • Het verzorgen van de software ten behoeve van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (accountant).
 • Het verzorgen van de salarisadministratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen of partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovengenoemde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bloesem Remedies Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Bloesem Remedies Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een 2-factor-authenticatie en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken gebruik van EDR (Endpoint Detection and Response) beveiliging voor ons bedrijf. EDR is een geavanceerde tool voor identificatie van afwijkend gedrag en inbreukpogingen, risicobeoordeling, respons bij incidenten, onderzoeksmethoden en herstelmaatregelen. Wij maken daarnaast een fysieke back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-up wordt bewaard in een kluis.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiligde verbinding (SSL)

Onze gehele website maakt gebruik van een SSL verbinding. SSL staat voor “Secure Socket Layer”. Dit zorgt ervoor dat alle data versleuteld wordt. Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht via het internet niet worden gelezen door onbevoegden. De meest gangbare browsers (waaronder de laatste versies van Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari en Opera) ondersteunen de techniek voor deze beveiligde overdracht.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bloesem Remedies Nederland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot uw online account. Tevens worden ze gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Bloesem Remedies Nederland
Postbus 6139, 5960 AC Horst
St. Jansstraat 3, 5964 AA Meterik
Telefoon: 077-2300011
E-mail: info@bloesemremedies.com